Börssällskapets stipendium

Fastställd vid styrelsemöte 16 augusti 2012

§1 Stipendiet utdelas vart annat år. Endast organisationer kan ifrågakomma. Den mottagande organisationen skall ha verkat i Västsverige.

§2 Stipendiets storlek beslutas av styrelsen på förslag av sekreteraren. Utdelat belopp ska följa den s.k. 80-procentsregeln. Normalt ligger detta på 400.000-700.000 SEK för en tvåårsperiod 

§3 Stipendiet skall gå till sådan verksamhet som ligger inom för Sällskapet intressanta områden och företrädesvis inom ramen för Skattemyndighetens ändamålsparagraf. Där kan speciellt nämnas 

a) bidrag för hjälpverksamhet bland behövande, 
b) bidrag för undervisning eller utbildning på alla nivåer 
c) främjande av vetenskaplig forskning inom teknik, medicin, ekonomi eller humaniora. 

§4 Stipendiet utdelas till den som har gjort en väsentlig insats inom sitt område och där denna insats har praktisk betydelse för näringslivets utveckling på kort eller lång sikt. 

§5 Stipendiet utdelas till områdena pedagogik respektive miljö. Ett område per utdelningstillfälle. 

§6 Stipendiet utdelas på ett möte med Börssällskapet, företrädesvis under våren. 

§7 Vid styrelsens möte i augusti-september samma år planeras kommande utdelning. Sekreteraren förbereder förslag. 

§8 Börssällskapets rådgivare förbereder tre förslag för styrelsens beslut. Senast vid styrelsens möte i augusti-september året före utdelning beslutas om mottagare av stipendiet. 

Tidigare stipendier har gått till 
1991 Professor Claes Wihlborg Handels 50 TKR 
1992 Professor Sten Jönsson Handels 50 TKR 
1993 Professor Axel Targama Handels 50 TKR 
1994 Ingen utdelning 
1995 Professor Sören Sjölander Chalmers 50 TKR 
1996 Docent Herbert Zirath Chalmers 50 TKR 
1997 Ingen utdelning 
1998 GP:s minnesfond (Hissingebranden) 350 TKR 
1999 Ingen utdelning
2000 Universeum 700 TKR 
2001 Ingen utdelning
2002 Ingen utdelning
2003 Universeum 700 TKR 
2004 Ingen utdelning 
2005 Lärare Mona Gidhagen och Gunilla Sidsten 200 TKR
2006 Helena Sagar lärare, Jonas Enger Rektor, Agneta Beskow Lärare, Anette Meyer lärare 200 TKR
2007 Björn Malbert professor, Birgitta Nilsson miljösamordnare 200 TKR
2008 Annika Lotzman Dahl Project Manage 100 TKR
2009 Kerstin Johannesson Instutitionen för marin ekologi 650 TKR
2010 Hulebäcksgymnasiet 500 TKR
2012 Psykologiska instutitionen 600 TKR
2014 Ung företagsamhet, Västra Sverige 500 TKR

 

UTDELAT 2016

450.000 SEK

Stiftelsen Öppet Hus (för Mentorskap och Mångfald)